• رنگ
  • مواد تعاونی
  • ماشین آلات
  • قطعات مصرفی
  • نخ
  • سایر
عنوان شید CIN شرکت های تامین کننده اطلاعات فنی
ری اکتیو Yellow 4GL Y-160 مشاهده لیست (1)
دیسپرس Yellow E-3G Y-54 مشاهده لیست (1)
دیسپرس Yellow SE-4G Y-211 مشاهده لیست (0)
گوگردی Light Yellow GC Y-2 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Yellow H4G(چاپ) Y-18 مشاهده لیست (0)
مستقیم Brill Yellow 5GL Y-27 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو G.Yellow 3RN Y-145 مشاهده لیست (1)
دیسپرس Red E-FB R-60 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Rubine SE-GL R-73 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Red SE-BS R -152 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Scarlet SE-GS R -153 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Red S-F3B R -343 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Orange L-3R O-25 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Orange S-2R O -30 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Rubine S-2GL R -167 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو G.Yellow HR(چاپ) O-12 مشاهده لیست (0)
مستقیم Fast Yellow RL Y-83 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Orange ME2RL O-122 مشاهده لیست (1)
دیسپرس Blue E-2BL BL-56 مشاهده لیست (0)
دیسپرس T/q Blue S-GL BL-60 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Blue SE-2R BL-183 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Navy Blue EX-SF N.Blue مشاهده لیست (0)
دیسپرس Navy Blue S-GL BL-79 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Blue S-2BL B-165 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Brill.Orange 3R O-16 مشاهده لیست (0)
گوگردی Yellow Brown 6GD O-1 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو RED 3BN R-195 مشاهده لیست (1)
ری اکتیو Red H8B(چاپ) R-31 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Red P3B(چاپ) R-45 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Red RP(چاپ) Red مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Red 2BN R-194 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Red H-3B R-120 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Bordeaux ED Deep Red مشاهده لیست (0)
دیسپرس Violet S-3R V-63 مشاهده لیست (0)
گوگردی Red LGF R-14 مشاهده لیست (0)
مستقیم Fast Scarlet 4BS R-23 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Scarlet 2G R-222 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Tq Blue G BL-21 مشاهده لیست (1)
مستقیم Red 12B R-31 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Brill-Blue R BL-19 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Blue BRF BL-221 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Brown SE-3R Br-1 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Brown PNR Br-PNR مشاهده لیست (0)
گوگردی ُSky Blue CV BL-15 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Blue P3R(چاپ) BL-49 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو T/Blue H5G(چاپ) BL-25 مشاهده لیست (0)
مستقیم Fast Red F3B R-80 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو N.Blue BF BL-222 مشاهده لیست (1)
ری اکتیو Black B BK-5 مشاهده لیست (1)
ری اکتیو Brown H4R(چاپ) Br-9 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Black EX-SF BK-Mix مشاهده لیست (0)
دیسپرس Black ECO BK-Mix مشاهده لیست (0)
دیسپرس Black S-2BL(P) BK-Mix مشاهده لیست (0)
گوگردی Light Green G Gr-14 مشاهده لیست (0)
مستقیم Fast Blue B2R Bl-71 مشاهده لیست (0)
مستقیم Fast Turq Blue GL BL-86 مشاهده لیست (0)
مستقیم Black EX BK-38 مشاهده لیست (0)
مستقیم Black VSF BK-22 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Black DN Bk-Mix مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Black WNN BK-Mix مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Black N BK-Mix مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Black GSP BK-Mix مشاهده لیست (0)
گوگردی Blue BRN BL-7 مشاهده لیست (0)
گوگردی Black BR(521) BK-1 مشاهده لیست (0)
گوگردی Black BN(522) BK-1 مشاهده لیست (0)
عنوان نمای کلی شرکت های تامین کننده اطلاعات فنی
نرم کن سیلیکونی میکرو مشاهده لیست (0)
نرم کن سیلیکونی ماکرو مشاهده لیست (0)
نرم کن سیلیکونی پلی اتیلنی مشاهده لیست (0)
نرم کن کاتیونیک مشاهده لیست (0)
نرم کن نانیونیک مشاهده لیست (0)
عمق دهنده کاتیونیک مشاهده لیست (0)
ضد کف سیلیکونی مشاهده لیست (0)
ضد کف غیر سیلیکونی مشاهده لیست (0)
صابون نفوذدهنده مشاهده لیست (0)
صابون پس شور مشاهده لیست (0)
صابون لکه بر مشاهده لیست (0)
صابون ریداکشن مشاهده لیست (0)
آنزیم آهار گیر مشاهده لیست (0)
آنزیم پرز بر مشاهده لیست (0)
روغن حل شونده مشاهده لیست (0)
دیسپرس کننده دیسپرس کننده مشاهده لیست (0)
سختی گیر سختی گیر مشاهده لیست (0)
ضد چروک ضد چروک مشاهده لیست (0)
ضد شکست ضد شکست مشاهده لیست (0)
فیکسه کننده فیکسه مشاهده لیست (0)
آنتی استاتیک آنتی استاتیک مشاهده لیست (0)
غلظت دهنده طبیعی مشاهده لیست (1)
غلظت دهنده مصنوعی مشاهده لیست (0)
کریر کریر مشاهده لیست (0)
بافر بافرقلیایی مشاهده لیست (0)
سود سوزآور سود کاستیک مشاهده لیست (0)
هیدرو هیدروسولفیت سدیم مشاهده لیست (0)
روغن اسپین فینیش مشاهده لیست (0)
آب اکسیژنه آب اکسیژنه مشاهده لیست (0)
روغن تابندگی مشاهده لیست (0)
روغن بافت مشاهده لیست (0)
روغن تکسچرایزینگ مشاهده لیست (0)
روغن واکس چله مشاهده لیست (0)
نوع عنوان نمای کلی شرکت های تامین کننده اطلاعات فنی
نوع عنوان نمای کلی شرکت های تامین کننده اطلاعات فنی
عنوان نمره نخ شرکت های تامین کننده اطلاعات فنی
پنبه پنبه رینگ 6/1 مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه اوپن 6/1 مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه رینگ 6/1 مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه اوپن 6/1 مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه رینگ 8/1 مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه اوپن 8/1 مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه رینگ 10/1 مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه اوپن 10/1 مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه رینگ 8/1 مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه اوپن 8/1 مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه رینگ 10/1 مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه اوپن 10/1 مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه رینگ 16/1 مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه اوپن 16/1 مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه رینگ 18/1 مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه اوپن 18/1 مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه رینگ 20/1 مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه اوپن 20/1 مشاهده لیست (0)
- تکسیلون 20 مشاهده لیست (0)
لاکرا کرورا 20 مشاهده لیست (0)
لاکرا هوافون 20 مشاهده لیست (0)
لاکرا آسپورا 20 مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه رینگ 16/1 مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه اوپن 16/1 مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه رینگ 18/1 مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه اوپن 18/1 مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه رینگ 30/1 مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه اوپن 30/1 مشاهده لیست (0)
لاکرا تکسیلون 30 مشاهده لیست (0)
لاکرا کرورا 30 مشاهده لیست (0)
لاکرا هوافون 30 مشاهده لیست (0)
لاکرا آسپورا 30 مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه رینگ 20/1 مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه اوپن 20/1 مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه رینگ 30/1 مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه اوپن 30/1 مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه رینگ 40/1 مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه اوپن 40/1 مشاهده لیست (0)
لاکرا تکسیلون 40 مشاهده لیست (0)
لاکرا کرورا 40 مشاهده لیست (0)
لاکرا هوافون 40 مشاهده لیست (0)
لاکرا آسپورا 40 مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه رینگ 40/1 مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه اوپن 40/1 مشاهده لیست (0)
پلی استر نخ پلی استر 6/1 مشاهده لیست (0)
پلی استر نخ پلی استر 8/1 مشاهده لیست (0)
پلی استر نخ پلی استر 12/1 مشاهده لیست (0)
پلی استر نخ پلی استر 20/1 مشاهده لیست (0)
لاکرا تکسیلون 70 مشاهده لیست (0)
لاکرا کرورا 70 مشاهده لیست (0)
لاکرا هوافون 70 مشاهده لیست (0)
لاکرا آسپورا 70 مشاهده لیست (0)
پلی استر نخ پلی استر 30/1 مشاهده لیست (0)
پلی استر نخ پلی استر 40/1 مشاهده لیست (0)
پلی استر منو فیلامنت 20 مشاهده لیست (0)
پلی استر منوفیلامنت 30 مشاهده لیست (0)
پلی استر ویسکوز پلی استر ویسکوز ایرانی 30/1 مشاهده لیست (0)
پلی استر ویسکوز پلی استر ویسکوز هندی 30/1 مشاهده لیست (0)
جوت نخ جوت 6/1 مشاهده لیست (0)
جوت نخ جوت 6/1 مشاهده لیست (0)
پلی استر اسپان ایرانی 16/1 مشاهده لیست (0)
پلی استر نخ پلی استر 6/1 مشاهده لیست (0)
پلی استر اسپان خارجی 16/1 مشاهده لیست (0)
جوت نخ جوت 8/1 مشاهده لیست (0)
پلی استر نخ پلی استر 8/1 مشاهده لیست (0)
جوت نخ جوت 13/1 مشاهده لیست (0)
پلی استر اسپان ایرانی 20/1 مشاهده لیست (0)
پلی استر نخ پلی استر 12/1 مشاهده لیست (0)
پلی استر اسپان خارجی 20/1 مشاهده لیست (0)
جوت نخ جوت 16/1 مشاهده لیست (0)
پلی استر نخ پلی استر 20/1 مشاهده لیست (0)
پلی استر اسپان ایرانی 30/1 مشاهده لیست (0)
پلی استر نخ پلی استر 30/1 مشاهده لیست (0)
پلی استر اسپان خارجی 30/1 مشاهده لیست (0)
پلی استر نخ پلی استر 40/1 مشاهده لیست (0)
پلی استر اسپان ایرانی 30/2 مشاهده لیست (0)
پلی استر منوفیلامنت 20 مشاهده لیست (0)
پلی استر اسپان خارجی 30/2 مشاهده لیست (0)
پلی استر منوفیلامنت 30 مشاهده لیست (0)
پلی استر اسپان ایرانی 40/1 مشاهده لیست (0)
پلی استر اسپان ایرانی 20/1 مشاهده لیست (0)
پلی استر اسپان خارجی 20/1 مشاهده لیست (0)
پلی استر اسپان خارجی 40/1 مشاهده لیست (0)
پلی استر اسپان ایرانی 30/1 مشاهده لیست (0)
پلی استر اسپان خارجی 30/1 مشاهده لیست (0)
پلی استر اسپان ایرانی 30/2 مشاهده لیست (0)
پلی استر اسپان خارجی 30/2 مشاهده لیست (0)
پلی استر اسپان ایرانی 40/2 مشاهده لیست (0)
پلی استر اسپان ایرانی 40/2 مشاهده لیست (0)
پلی استر اسپان خارجی 40/2 مشاهده لیست (0)
پلی استر اسپان خارجی 40/2 مشاهده لیست (0)
پلی استر POY سفید مات 160 مشاهده لیست (0)
پلی استر POY مشکی مات 160 مشاهده لیست (0)
پلی استر POY سفید مات 250 مشاهده لیست (0)
پلی استر POY مشکی مات 250 مشاهده لیست (0)
پلی استر POY سفید مات 350 مشاهده لیست (0)
پلی استر POY مشکی مات 350 مشاهده لیست (0)
پلی استر POY سفید مات 450 مشاهده لیست (0)
پلی استر POY مشکی مات 450 مشاهده لیست (0)
پلی استر POY سفید مات 650 مشاهده لیست (0)
پلی استر POY مشکی مات 650 مشاهده لیست (0)
پلی استر POY مشکی مات 800 مشاهده لیست (0)
پلی استر POY سفید مات 800 مشاهده لیست (0)
پلی استر POY سفید مات 1000 مشاهده لیست (0)
پلی استر POY مشکی مات 1000 مشاهده لیست (0)
- سفید 20/50 مشاهده لیست (0)
- مشکی 20/50 مشاهده لیست (0)
- سفید 20/150 مشاهده لیست (0)
- مشکی 20/150 مشاهده لیست (0)
- سفید 40/75 مشاهده لیست (0)
اسپاندکس مشکی 40/75 مشاهده لیست (0)
اسپاندکس سفید 40/100 مشاهده لیست (0)
اسپاندکس مشکی 40/100 مشاهده لیست (0)
اسپاندکس سفید 40/150 مشاهده لیست (0)
اسپاندکس مشکی 40/150 مشاهده لیست (0)
اسپاندکس سفید 70/300 مشاهده لیست (0)
اسپاندکس مشکی 70/300 مشاهده لیست (0)
نوع عنوان نمای کلی شرکت های تامین کننده اطلاعات فنی
- روغن مشاهده لیست (0)

برترین ها

هیراد کارا ماشین

ماشین آلات و قطعات نساجی

ارسال پیام

جلفا کاران ارس

تولید انواع نخ های اکریلیک خالص و ترکیبی

ارسال پیام

شرکت ها

حریر سمنان

رنگرزی و چاپ پارچه های نساجی

اطلاعات بیشتر

ACIMIT

Association of Italian Textile Machinery Manufacturers

اطلاعات بیشتر

یوروماک

ماشین آلات رنگرزی و تکمیل

اطلاعات بیشتر

برادران جوانی

ماشین آلات چله پیچی

اطلاعات بیشتر
لیست کامل شرکت ها
  • آخرین مطالب
  • برندهای تجاری
  • آموزشی
  • معرفی برندها
  • ویدیو

تولید الیاف ویسکوز از ضایعات پنبه

شرکت بیرلا سلولز از زیر مجموعه های شرکت معروف ریلاینس هند و از بزرگترین تولید کنندگان الیاف ویسکوز در دنیا می باشد ، این شرکت در یک اقدام نوآورانه موفق به دستیابی به مواد اولیه جدیدی جهت الیاف ویسکوز شده است  

نمایشگاه پارچه و ملزومات پوشاک به بوستان گفتگو می رود

سرویس مد و لباس هنرآنلاین: مهدی یکتا فعال حوزه نساجی و مدیر مؤسسه بین‌المللی "دراپ" با اعلام خبر برگزاری نمایشگاه پارچه و ملزومات پوشاک در بوستان گفتگو به خبرنگار هنرآنلاین گفت: مؤسسه بین‌المللی "دراپ" بیش از سه سال است با مجوز کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور فعالیت می‌کند و بخش عمده فعالیت‌های این مجموعه بر آموزش موضوعات مرتبط با حوزه مد و پوشاک تمرکز دارد.

چرا فعالان صنعت نساجی و پوشاک ناراضی هستند؟

رشد 21 درصدی صادرات، اقدامات ضربتی انجام شده در جهت جلوگیری از واردات قاچاق و تاکید بر تولید داخل از دستاوردهای یکسال گذشته صنعت پوشاک بوده، با این حساب اگرچه صنایع مختلف از جمله نساجی و پوشاک باید با استفاده از ظرفیت‌های تحریمی، افزایش نرخ ارز و ممنوعیت واردات به روزهای طلایی تولید بازگردد ولی این روزها وجود مشکلات تامین مواد اولیه و کمبود نقدینگی و سایر خودتحریمی‌ها دست‌وپای تولیدکنندگان را برای هرنوع تحرکی در جهت رونق تولید بسته است.

به خودکفایی در چادر مشکی خواهیم رسید

وزیر صنعت، معدن و تجارت در استان قزوین در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما در کشورمان ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه نساجی، پوشاک و تولید پارچه داریم که باید مورد توجه قرار گیرد.

فرصت‌‌ طلایی صنعت پوشاک

 در حالی صنعت پوشاک و نساجی ایران این روزها از فرصت تحریم به‌خوبی استفاده کرده و در نقطه عطف طلایی قرار دارد، که نیازمند یاری دولت برای تامین نقدینگی و ماده اولیه است تا ظرفیت‌های خالی این صنعت پُر شود، وگرنه بازار پوشاک دوباره دست قاچاقچیان می‌افتد.

مشاهده آرشیو
مشاهده آرشیو
همه حقوق این سایت متعلق به نساجان - nasajan می باشد طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت شرکت شما
ثبت آگهی شما
تماس با ما